ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ج‍رات‌ م‍ن‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد

م‍ح‍ب‍ی‌‌, س‍ی‍ام‍ک (1388) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ج‍رات‌ م‍ن‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
173mohebi.siyamak.pdf

Download (89kB)

Abstract

چ‍ک‍ی‍ده‌ :م‍ق‍دم‍ه‌ و ه‍دف‌ :ق‍اطع‍ی‍ت‌ ی‍ک‍ی‌ از م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍ه‌ در ت‍ع‍ام‍لات‌ روزم‍ره‌ ک‍ارب‍رد ف‍راوان‌ داش‍ت‍ه‌ و از ج‍م‍ل‍ه‌ ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا م‍ه‍ارت‌ ن‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ن‌╗ در م‍ق‍اب‍ل‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ م‍خ‍اطره‌ آم‍ی‍ز از ج‍م‍ل‍ه‌ اس‍ت‍ع‍م‍ال‌ س‍ی‍گ‍ار، اع‍ت‍ی‍اد، ت‍م‍اس‌ ج‍ن‍س‍ی‌ و ... م‍ی‌ ب‍اش‍د .ای‍ن‌ م‍ه‍ارت‌ در دوران‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ف‍ش‍ار ه‍م‍س‍الان‌ و ش‍رای‍ط س‍ن‍ی‌ آن‍ان‌ ح‍ائ‍ز اه‍م‍ی‍ت‌ ف‍راوان‌ اس‍ت‌ ل‍ذا ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ب‍ا ه‍دف‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍أث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ج‍رات‌ م‍ن‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد ان‍ج‍ام‌ ش‍د .روش‌ ب‍ررس‍ی‌ :ای‍ن‌ م‍طال‍ع‍ه‌ از ن‍وع‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌( م‍داخ‍ل‍ه‌ ای‌) ب‍وده‌ ک‍ه‌ در س‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۷-۸۸ در دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ .در ای‍ن‌ پ‍ژوه‍ش‌ ۷۰ دان‍ش‌ آم‍وز پ‍ای‍ه‌ دوم‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ب‍ه‌ روش‌ خ‍وش‍ه‌ ای‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ چ‍ن‍د م‍رح‍ل‍ه‌ ای‌ ش‍رک‍ت‌ ک‍ردن‍د .اب‍زار گ‍ردآوری‌ داده‌ ه‍ا، پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‌ م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ۶ ق‍س‍م‍ت‌( م‍ت‍ن‍اس‍ب‌ ب‍ا م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د) ب‍ود .م‍داخ‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ای‍ن‌ م‍دل‌ ب‍ع‍د از پ‍ی‍ش‌ آزم‍ون‌ ص‍ورت‌ گ‍رف‍ت‌ و پ‍س‌ آزم‍ون‌ ی‍ک‌ م‍اه‌ ب‍ع‍د از م‍داخ‍ل‍ه‌ ان‍ج‍ام‌ ش‍د .داده‌ ه‍ا ت‍وس‍ط ن‍رم‌ اف‍زار آم‍اری‌ SPSS ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ردی‍د .ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :وض‍ع‍ی‍ت‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌، ق‍اطع‍ی‍ت‌ در ق‍ب‍ل‌ از م‍داخ‍ل‍ه‌ در گ‍روه‌ ه‍دف‌ در ح‍د م‍ت‍وس‍ط و م‍ه‍ارت‌ ن‍ه‌ گ‍ف‍ت‍ن‌ ک‍م‍ت‍ر از ح‍د م‍ت‍وس‍ط ب‍ود .آزم‍ون‌ T زوج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ن‍م‍ره‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌، م‍ه‍ارت‌ و ق‍اطع‍ی‍ت‌ ب‍ع‍د از م‍داخ‍ل‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ اف‍زای‍ش‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ ن‍ش‍ان‌ م‍ی‌ ده‍دP) ۰۰۱/۰).ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ آزم‍ون‌ T م‍س‍ت‍ق‍ل‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ در م‍ی‍زان‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ در دو ج‍ن‍س‌ وج‍ود دارد ب‍ه‌ طوری‌ ک‍ه‌ ای‍ن‌ م‍ی‍زان‌ در پ‍س‍ران‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍ود .ام‍ا در س‍ای‍ر ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ م‍ورد ب‍ررس‍ی‌ در دو ج‍ن‍س‌ اخ‍ت‍لاف‌ م‍ع‍ن‍ی‌ داری‌ م‍ش‍اه‍ده‌ ن‍ش‍د .ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ :ن‍ت‍ای‍ج‌ ن‍ش‍ان‌ داد ک‍ه‌ آم‍وزش‌ ج‍رأت‌ م‍ن‍دی‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د ب‍ر م‍ی‍زان‌ آگ‍اه‍ی‌، ن‍گ‍رش‌، ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ت‍ق‍وی‍ت‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ق‍ادرس‍از و ن‍ی‍ز ق‍اطع‍ی‍ت‌ م‍ؤث‍ر ب‍وده‌ و م‍ی‌ ت‍وان‍د در ک‍ن‍ار س‍ای‍ر ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ ق‍اطع‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ ک‍ار گ‍رف‍ت‍ه‌ ش‍ود .واژه‌ ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :آم‍وزش‌ ج‍رات‌ م‍ن‍دی‌، م‍دل‌ پ‍رس‍ی‍د، ق‍اطع‍ی‍ت‌، دان‍ش‌ آم‍وزان‌، گ‍ن‍اب‍اد :

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 09:01
Last Modified: 22 Oct 2019 09:01
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/890

Actions (login required)

View Item View Item