وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ ه‍ای‌ طب‌ م‍ک‍م‍ل‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ درم‍ی‍ان‌ ‌, م‍ح‍ب‍وب‍ه وض‍ع‍ی‍ت‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ م‍ن‍اب‍ع‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌ ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ ه‍ای‌ طب‌ م‍ک‍م‍ل‌ ت‍وس‍ط پ‍رس‍ت‍اران‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ ب‍ی‍رج‍ن‍د. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
398esmaily darmiyan.mahbubeh.59.pdf

Download (80kB)

Abstract

زمینه و هدف: امروزه درمان های طب مکمل نقش مهمی را در نظام های مراقبت سلامت در دنیا ایفا می کنند . پرستاران به عنوان اعضای کلیدی تیم درمان با چالش های جدی جهت ادغام این درمان ها به مراقبت های روتین مواجه هستند. این مطالعه با هدف تعيین وضعیت استفاده از درمان های طب مکمل در بالین، موانع و راهکارهای پیشنهادی بکارگیری اين درمان ها از ديدگاه پرستاران در بیمارستان های بیرجند انجام شد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که بر روی 100 پرستار شاغل در بیمارستان های بیرجند در سال 1393انجام شد. ابزار گردآوری داده ها یک پرسشنامه محقق ساخته شامل 4 بخش مشخصات دموگرافیک، وضعیت کنونی کاربرد درمان های مکمل در بالین، موانع اجرایی و راهکارهای پیشنهادی پرستاران بود که با مقیاس لیکرت 4 درجه ای سنجیده شد. روایی محتوا توسط اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، 85 / 0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی انجام گرفت. یافته ها: 85 % پرستاران از هیچ یک از درمان های مکمل در بالین استفاده نمی کردند. مهم ترین موانع ذکر شده توسط پرستاران، نبود دستورالعمل های مشخص) 88 %(، عدم برگزاری کارگاه های آموزشی ) 87 %(، دانيش و مهارت ناکافی) 87 %( و حمايت اندک پزشکان و مدیران) 85 %( بود. از مهم ترین راهکارهای ذکر شده می توان به تدوین دستورالعمل های مشخص و کاربردی جهت اجرای درمان های مکمل، برگزاری کارگاه های آموزشی برای پرستاران و حمایت مدیران اشاره کرد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج این پژوهش، بایستی موانع بر سر راه استفاده از درمان های مکمل شناسایی و بر اساس راه حل های پیشنهادی در جهت رفع آن ها اقدام شود. لذا به مدیران و برنامه ریزان توصیه می شود که این راهکار ها را در اولویت کاری خود قرار دهند. واژگان کلیدی: طب مکمل، پرستاری، بیمارستان های بیرجند

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 09:05
Last Modified: 22 Oct 2019 09:05
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/892

Actions (login required)

View Item View Item