م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد رع‍ای‍ت‌ م‍وازی‍ن‌ ش‍رع‍ی‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

اردی‍ن‌ چ‍رگ‍ر, م‍ع‍ص‍وم‍ه م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌ در م‍ورد رع‍ای‍ت‌ م‍وازی‍ن‌ ش‍رع‍ی‌ ه‍ن‍گ‍ام‌ م‍راق‍ب‍ت‍ه‍ای‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
231ardine cherger.masumeh.63.pdf

Download (72kB)

Abstract

مقدمه: انجام احکام و موازین شرعی نه تنها یک واجب اجتناب ناپذیر دینی برای پرستار و بیمار محسوب می شود بلکه باعث ایجاد آسایش روحی و در نتیجه بهبود وضع بیماران بوده و بی توجهی به آن احساس عدم امنیت را به دنبال دارد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دیدگاه بیماران و پرستاران در مورد موازین شرعی هنگام مراقبت های پرستاری در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد صورت گرفته است. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- مقایسه ای است. برای انجام آن ۱۰۰ بیمار و ۱۰۰ پرستار که ویژگی های لازم برای ورود به مطالعه را داشتند به ترتیب به روش سرشماری و نمونه گیری آسان و مبتنی بر هدف انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر سه بخش بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر . فيشر و تی مستقل با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش ۱۶ در سطح معنی داری (p<0/005) انجام شد. یافته ها: يافته های پژوهش نشان داد از نظر اکثریت پرستاران (۷۲ درصد) موازین شرعی اهمیت زیادی دارد در صورتی که تنها ۵ درصد از آنها رعایت خوب نسبت به موازین شرعی داشته اند. همچنین از ننلر اکثریت بیماران (۵۷ درصد) موازین شرعی از اهمیت زیادی برخوردار است در صورتی که تنها ۳ درصد از آنها معتقد بودند موازین شرعی در بیمارستان خوب رعایت می شود. بین رعایت موازین شرعی در پرستاران و گذراندن کارگاه اخلاق ارتباط آماری معنی داری(p=0/02) وجود دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه موازین شرعی از دیدگاه پرستاران و بیماران از اهمیت بالایی برخوردار است ولی میزان رعایت آنها کم است و از سویی چون بین گذراندن کارگاه اخلاق برای پرستاران با میزان رضایت موازین شرعی در مراقبت های پرستاری ارتباط وجود دارد اجرای برنامه هایی توسدا مسئولین مربوطه در جهت ارتقای رعایت موازین شرعی در مراقبت از بیماران ضروری به نظر می رسد. کلید واژه ها: موازین شرعی ، دیدگاه ، مراقبت های پرستاری

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 09:20
Last Modified: 22 Oct 2019 09:20
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/897

Actions (login required)

View Item View Item