ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۲ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹

ح‍س‍ن‌ پ‍ور, م‍ح‍س‍ن (1389) ب‍ررس‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ ده‍ان‌ و دن‍دان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ۱۲ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
227hasan pur.mohsen65.pdf

Download (91kB)

Abstract

مقدمه: عوامل گوناگونی بر تسریع یا پیشگیری از بیماری های دهان و دندان مؤثرند. همانگونه که رفتارهای بهداشتی دهان و دندان می توانند روند پوسیدگی دندان ها را به تأخیر بیندازند به همان اندازه رفتارهای غلط می توانند روند پوسیدگی را تسریع بخشند. این مطالعه به منظور بررسی رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در دانش آموزان ۱۲ ساله ی شهر گناباد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. روش بررسی: مطالعه ی پیش رو از نوع توصیفی- مقطعی در مورد ۳۰۰ دانش آموز (۲۰۰ دختر و ۱۰۰ پسر) 12 ساله شهر گناباد در سال ۱۳۸۹ انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی - خوشه ای انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته مشتمل بر دو بخش اطلاعات فردی و سوالات پژوهش که در مورد رفتارهای بهداشتی سالم و غلط بهداشت دهان و دندان می شد بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون tمستقل، کای اسکوئر و فیشر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 16در سطح معنی دار ح<0/05انجام شد. يافته ها: يافته های پژوهش نشان داد واحدهای پژوهش در سطح متوسطی رفتارهای بهداشتی سالم دهان و دندان را رعایت کرده و از رفتارهای ناسالم اجتناب می کردند. ٪۹۳ حداقل روزی یک بار مسواک می زدند، ،۷۷ % پس از خوردن خوراکی های شیرین دهانشان را می شستند و فقط 15/7٪ روزانه نوشابه مصرف می کردند در عین حال تنها ٪8/3مسواک زدنشان ۱۰ دقیقه طول می کشید و 10/3٪ همیشه از نخ دندان استفاده می کردند . میزان مسواک زدن دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود((p=0/001 نتیجه گیری: میزان رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در بین دانش آموزان از سطح مناسبی برخوردار است ولی هنوز ایده آل نیست. به نظر می رسد با افزایش آگاهی دانش آموزان و مربیان بهداشت مدارس بتوان به سطح مطلوبی از رعایت رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در دانش آموزان دست یافت. کلید واژها: بهداشت دهان و دندان، رفتارها سالم، رفتارهای غلما، دانش آموز

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 09:58
Last Modified: 22 Oct 2019 09:58
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/901

Actions (login required)

View Item View Item