ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ک‍ش‍وری‌ س‍ال‌۱۳۸۶

رحمانی, محمد حسین (1388) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ ک‍ش‍وری‌ س‍ال‌۱۳۸۶. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
178rahmani.mohamad hosin.pdf

Download (92kB)

Abstract

م‍ق‍دم‍ه‌ و ه‍دف‌ : در ای‍ران‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ا دوم‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ م‍رگ‌ و م‍ی‍ر در ت‍م‍ام‌ گ‍روه‍ه‍ای‌ س‍ن‍ی‌ و اول‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ت‌ م‍رگ‌ و م‍ی‍ر در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ زی‍ر ۴۰ س‍ال‌ اس‍ت‌ ، م‍ت‍وس‍ط س‍ن‍ی‌ ق‍رب‍ان‍ی‍ان‌ ح‍وادث‌ در ای‍ران‌ ح‍دود ۳۵ س‍ال‌ اس‍ت‌ و از ل‍ح‍اظ ب‍ار ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا ( ش‍اخ‍ص‌ (Daly رت‍ب‍ه‌ اول‌ را ب‍ه‌ خ‍ود اخ‍ت‍ص‍اص‌ م‍ی‌ ده‍د .ه‍دف‌ ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ وض‍ع‌ م‍وج‍ود ح‍وادث‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد م‍ی‌ ب‍اش‍د .م‍واد و روش‍ه‍ا: ای‍ن‌ ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د .ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ورد م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد و ن‍م‍ون‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍ه‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌ در اث‍ر س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د .اطلاع‍ات‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ اورژان‍س‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ا و ه‍م‍چ‍ن‍ی‍ن‌ آم‍ار ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌ ف‍وت‍ی‌، در دی‍گ‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ آم‍اری‌ در ق‍ال‍ب‌ ف‍رم‌ م‍خ‍ص‍وص‌ ج‍م‍ع‌ آوری‌ ، ت‍ک‍راری‌ گ‍ی‍ری‌ و ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زار م‍خ‍ص‍وص‌ ، ن‍ت‍ای‍ج‌ اس‍ت‍خ‍راج‌ و ب‍ا آم‍ار ک‍ش‍وری‌ ح‍وادت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ گ‍ردی‍ده‌ اس‍ت‌ .ی‍اف‍ت‍ه‌ ه‍ا :در ای‍ن‌ ب‍ررس‍ی‌ ۴۲۸۷ م‍ص‍دوم‌ ح‍وادث‌ ث‍ب‍ت‌ ش‍ده‌ اس‍ت‌ .ک‍ه‌ ۳۱ م‍ص‍دوم‍ی‍ن‌ زن‌ و ۶۹ م‍رد م‍ی‌ ب‍اش‍ن‍د ،ش‍ی‍وع‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ح‍وادث‌ ۳۹ در ه‍زار ن‍ف‍ر م‍ی‌ ب‍اش‍د . ۴۰ م‍ص‍دوم‍ی‍ت‌ ه‍ا در اث‍ر ح‍وادث‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ و ۲۸ در اث‍ر س‍ق‍وط و زم‍ی‍ن‌ خ‍وردن‌ ،۲۰ ض‍رب‍ه‌ و ب‍رخ‍ورد اج‍س‍ام‌ . ۴م‍س‍م‍وم‍ی‍ت‌ و ۳ س‍وخ‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‌ ب‍اش‍د . ۲۷ح‍وادث‌ در م‍ن‍اطق‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ۵۱ در م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ و ۲۲ خ‍ارج‌ از ش‍ه‍ر و روس‍ت‍ا رخ‌ داده‌ اس‍ت‌ .ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ درص‍د ب‍روز م‍ص‍دوم‍ی‍ت‌ در گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌۲۴ -۱۵ س‍ال‌(۲۸ ) اس‍ت‌ . ۶۷ح‍وادث‌ در اف‍راد م‍ول‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ ( ۶۴-۱۵ س‍ال‌) رخ‌ داده‌ اس‍ت‌ .از ل‍ح‍اظ م‍ک‍ان‍ی‌ ن‍ی‍ز ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ ح‍وادث‍ه‌ در م‍ن‍زل‌ ب‍ا ۳۵/۳ ، و س‍پ‍س‌ در ک‍وچ‍ه‌ و خ‍ی‍اب‍ان‌ ب‍ا ۳۰/۳ و ۱۸/۸ در ج‍اده‌ رخ‌ داده‌ اس‍ت‌ .ن‍ت‍ی‍ج‍ه‌ گ‍ی‍ری‌ : ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ت‍ه‍ا در اث‍ر ح‍وادث‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ اس‍ت‌ و در اول‍وی‍ت‌ اص‍ل‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍م‍ن‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍رار م‍ی‌ گ‍ی‍رد .ش‍ی‍وع‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ت‍ه‍ا س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ب‍ی‍ش‌ از دو ب‍راب‍ر م‍ی‍ان‍گ‍ی‍ن‌ ک‍ش‍وری‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ج‍ای‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر دارد .ش‍ی‍وع‌ م‍ص‍دوم‍ی‍ت‍ه‍ا در م‍ن‍اطق‌ ش‍ه‍ری‌ و در م‍ردان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر از زن‍ان‌ اس‍ت‌ .گ‍روه‌ س‍ن‍ی‌ م‍ول‍د ج‍ام‍ع‍ه‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ری‍ن‌ آس‍ی‍ب‌ را ب‍ه‍م‍راه‌ دارن‍د و ب‍ای‍س‍ت‍ی‌ در م‍داخ‍لات‌ روی‌ ای‍ن‌ گ‍روه‌ ه‍ا ت‍م‍رک‍ز ش‍ود .ک‍ل‍م‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ :گ‍ن‍اب‍اد - ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍م‍ن‌ - س‍وان‍ح‌ و ح‍وادث‌ : چ‍ک‍ی‍ده‌

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
R Medicine > RA Public aspects of medicine
R Medicine > RA Public aspects of medicine > RA0421 Public health. Hygiene. Preventive Medicine
R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 10:04
Last Modified: 22 Oct 2019 10:05
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/903

Actions (login required)

View Item View Item