ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

ام‍ی‍ن‍ی‌, ث‍ری‍ا (1389) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ه‍ی‍س‍ت‍رک‍ت‍وم‍ی‌ و م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ در خ‍ان‍م‍ه‍ای‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍راس‍ان‌ رض‍وی‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
225amini.soraya.67.pdf

Download (77kB)

Abstract

مقدمه و هدف: هیسترکتومی یکی از شایعترین اعمال جراحی زنان میباشد. عوارض متعددی نظیر عفونت ، و آسيب مثانه ، فيستولهای وزیکوواژینال و ... به دنبال این عمل ممکن است ایجاد شوند و یکی از عوارض مورد بحث هیسترکتومی، ایجاداختلالات روانی وسایکوسوماتیک میباشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هیسترکتومی بر افسردگی خانمهای مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب استان خراسان رضوی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه تحلیلی- مقطعی در سال ۱۳۸۹ در پنح بیمارستان استان خراسان رضوی که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده بودند ، انجام شد.۵۳ خانم غیر منوپوز که بعللی غیر از بدخیمی هیسترکتومی شده و اختلال روانی شناخته شده و بیماری مزمن جسمی نداشتند به روش غیر احتمالی آسان انتخاب شدند. واحدهای پژوهش پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و مقیاس افسردگی بک را قبل از انجام عمل هیسترکتومی تکمیل نمودند. سه ماه پس از هیسترکتومی مجددا مقیاس افسردگی بک توسط آنها تکمیل و شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ و توسط آزمونهای آماری میانگین ، توزیع فراوانی و تی زوجی انجام شد. يافته ها: میانگین سن واحد های پژوهش 45/23+-6/11 سال ، میانگین تحصیلات4/3+-2/77 سال و94/3 درصد آنها خانه دار بودند. شایعترین علت هیسترکتومی خونریزی غیرطبیعی رحمی (50/9 درصد) ,94/3 درصد موارد هیسترکتومی از نوع شکمی بود. 94/3۳ درصد آزمودنی ها سه ماه بعد از عمل از نتایج هیسترکتومی راضی بودند. اگرچه میانگین نمره افسردگی سه ماه پس از عمل هیسترکتومی نسبت به قبل از عمل کاهش یافته بود (27/10-+01/11 در مقابل 10/10-+1/13)، اما آزمون تی زوجی اختلاف معنی داری را در نمره افسردگی قبل و بعد از هیسترکتومی نشان نداد .(p=0/135)همچنین افسردگی بعد از هیسترکتومی ارتباط آماری معنی داری با سن و میزان تحصیلات واحدهای پژوهش نشان نداد. نتیجه گیری: بطور کلی یافته اصلی این مطالعه نشان داد که عمل هیسترکتومی باعث ایجاد افسردگی در زنان نمی شود. همچنین پارامترهایی نظیر سن و میزان تحصیلات ارتباطی با افسردگی بعد از عمل هیسترکتومی ندارند. واژه های کلیدی: هیسترکتومی، افسردگی، جراحی زنان

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 22 Oct 2019 10:04
Last Modified: 22 Oct 2019 10:04
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/904

Actions (login required)

View Item View Item