ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍خ‍ت‍ی‌ ک‍ار ب‍ا ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ف‍ردی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ار و اس‍ت‍راح‍ت‌ م‍طل‍وب‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ق‍دی‍س‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

رض‍ای‍ی‌, زی‍ن‍ب (1389) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍خ‍ت‍ی‌ ک‍ار ب‍ا ف‍اک‍ت‍وره‍ای‌ ف‍ردی‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ار و اس‍ت‍راح‍ت‌ م‍طل‍وب‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ ت‍ق‍دی‍س‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
216rezayi.zeynab.73.pdf

Download (93kB)

Abstract

مقدمه - کار زیاد بدون در نظر گرفتن زمان استراحت جهت بازیافت انرژی باعث ایجاد خستگی می شود. خستگی باعث افزایش حوادثه، کاهش بهره وری، ناراحتی و نارضایتی فرد می شود. طبق اصول ارگونومی، جهت پیشگیری از این آثار و همچنین عوارضی که به دلیل کار مداوم و بدون وقفه در فرد ایجاد می شوند. لازم است زمانهایی جهت استراحت فرد در نظر گرفته شود. با توجه به ارتباط مستقیم بین سختی کار و ضربان قلب در این طرح اساس تعداد ضربان قلب، سختی کار را محاسبه و برنامه مناسبی جهت کار و استراحت کارگران ارائه خواهیم داد. مواد و روش ها- مطالعه حاضر از نوع تحلیلی، مقطعی و کاربردی می باشد که در ۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه چینی تقدیس انجام گردید. ابتدا اندازه گیری ضربان قلب، قد و وزن افراد به ترتیب توسط شمارش نبض، متر و ترازو انجام شده سپس بر اساس ضربان قلب و با استفاده از جدول مربوطه انرژی مصرفی و بر اساس آن سختی کار تعیین و با استفاده از فرمول R=(m/4-1)*100 زمان استراحت لازم برای هر کار محاسبه شد. جهت بررسی ارتباط سختی کار با فاکتور های فردی از آزمون های once sample t test, fisherو one - way anova استفاده گردید. یافته ها- نمونه های مورد پژوهش شامل ۳۹٪ مرد و ۶۱% زن با میانگین سنی 29.09 و میانگین سابقه کار 41.09 بودند. سختی کار برای ۵٪ از نمونه ها متوسط، برای ۵۳٪ سبک و برای ۴۲٪ بسیار سبک تعیین گردید. زمان استراحت تعیین شده بر اساس سختی کارهای به ترتیب عبارتست از ۸۷٪، ۲۵٪ و 0٪ كل زمان انجام کار می باشد. بین سختی کار با جنسP-value=0.842، قد.P-value=0.727 وزنvalue=p-0.175 BMI ,P-value=0/309 و سابقه کار P-value=0.077ارتباط معنی داری وجود نداشت. اما بین سختی کار با ضربان قلبP-value=0.0001 ارتباط معنی داری بود. از نظر جنس بین سه گروه سختی کار اختلاف معنی داری دیده نشد.(P-value=0.96) بحث و نتیجه گیری- با توجه نتایج بین فاکتورهای فردی و سختی کار رابطه ای وجود نداشت اما بین سختی کار و ضربان قلب رابطه ای معنی داری وجود داشت. با توجه به سبک بودن کار ۵۳٪ از نمونه ها زمان استراحت پیشنهادی ۲۵٪ می باشد. کلید واژه - خستگی، ضربان قلب، زمان استراحت، سختی کار

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 04:36
Last Modified: 23 Oct 2019 04:36
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/918

Actions (login required)

View Item View Item