ارت‍ب‍اط ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ی‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۸۹

طغ‍ان‍ی‌, م‍رض‍ی‍ه ارت‍ب‍اط ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا اف‍س‍ردگ‍ی‌ پ‍س‌ از زای‍م‍ان‌ در زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ۲۲ ب‍ه‍م‍ن‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
215taghani.marziyeh.74.pdf

Download (26kB)

Abstract

مقدمه و هدف : افسردگی یکی از شایع ترین اختلالات روانی پس از زایمان است. عوامل مختلفی بر آن تاثیر گذار است، بنابراین شناسایی شایع ترین و مهم ترین این عوامل در هر منطقه به منظور برنامه ریزی و اقدامات پیشگیرانه ضروری به نظر می رسد. در مطالعه حاضر ارتباط بین نگرش مذهبی با افسردگی پس از زایمان مورد بررسی قرار گرفت. روش انجام پژوهش : این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است که ۲۵۰ نفر از واحدهای پژوهش در بخش زنان در بازه زمانی ۲۴ ساعت بعد از زایمان به طور تصادفی جهت ورود به مطالعه انتخاب شدند، واحدهای پژوهش در ابتدا پرسشنامه ادینبرگ را تکمیل نموده و در صورت دریافت نمره بیشتر از ۱۲ مطالعه خارج شدند سایر واحدهای پژوهش در۸-۶ هفته بعد از زایمان که جهت کنترل نوزادان خود به مراکز بهداشتی - درمانی سطح شهر مراجعه نمودند مجددا پرسشنامه ادینبرگ و پرسشنامه نگرش مذهبی را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده های آماری از آزمون آماری کای دو، تی مستقل و نرم افزار 19SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش : یافته های پژوهش ما نشان داد که واحدهای پژوهش در دو گروه افسرده و فاقد افسردگی از نظر یافته های دموگرافیک و مامایی تفاوت آماری معنی داری نشان نداند . باور دینی ، التزام و عمل به وظایف دینی ، عواطف دینی و دینداری کلی در میان واحدهای پژوهش تفاوت آماری معنی داری نشان داد(p=0/000) . ولی وانمود اجتماعی در واحدهای پژوهش دو گروه تفاوت آماری معنی داری را نشان نداد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه ما نشان داد که افسردگی پس از زایمان با نگرش مذهبی ارتباط دارد هر چند باتوجه به محدودیت های پژوهش، نیاز به انجام مطالعاتی با حجم نمونه بیشتر پیشنهاد می شود. کلمات کلیدی: نگرش مذهبی ، افسردگی پس از زایمان ، افسردگی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 04:45
Last Modified: 23 Oct 2019 04:45
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/919

Actions (login required)

View Item View Item