ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور ه‍وای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد از ن‍ظر ق‍ارچ‍ه‍ای‌ آل‍رژی‌ زا در ف‍ص‍ول‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ه‍ار

م‍ی‍ن‍وئ‍ی‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌, م‍ح‍م‍دح‍س‍ن ب‍ررس‍ی‌ ف‍ل‍ور ه‍وای‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد از ن‍ظر ق‍ارچ‍ه‍ای‌ آل‍رژی‌ زا در ف‍ص‍ول‌ ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ه‍ار. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
129minuyian.mohamad hasan.85.pdf

Download (96kB)

Abstract

زمينه و هدف: آلرژی با ازدیاد حساسیت از مشکلات عمده در همه جوامع انسانی می باشد. در ایران نیز تظاهرات آلرژیک یکی از شایعترین بیمار یها را تشکیل می دهد و آلرژی تنفسی مهمترین نوع آلرژی است. از میان آلرژنهای استنشاقی قارچها موقعیت ویژه ای دارند زیرا هم در خانه ها و هم محبط خارج از خانه یافت می شوند. آلرژی دستگاه تنفسی در همه گروههای سنی ایجاد می گردد ولی آلرژی تنفسی بیشترین تاثیر را بر کودکان می گذارد. برای تشخیص مناسب آلرژی ها و انجام اعمال درمانی بر روی آنها، شناخت شیوع فصلی و سالیانه آلرژنهای هوا در محیط اهمیت زیادی دارند. هدف کلی تحقیق حاضر تعيين فلور هوای شهر گناباد از نظر قارچهای آلرژی زا در فصول تابستان و بهار می باشد. روش بررسی: در این پژوهش، ابتدا شهر گناباد به دو منطقه مرکزی و حومه ای تقسیم شد. در هر کدام از این مناطق، ۱۵ مکان نمونه برداری مشخص شد و از هر یک از این اماکن دو نمونه B , A بطور همزمان اخذ گردید. اینعمل در دو فصل تابستان ۱۳۸۲ و بهار ۱۳۸۳ انجام گرفت که در مجموع ۱۲۰ پلیت حاوی نمونه (هر فصل 60 نمونه) بدست آمد و نهایتا ۱۲۹۸ کلنی قارچی شمارش شد که مربوط به حدود ۱۷ جنس مختلف بودند. در نمونه گیری از روش رسوبی (سقوط اسپور در پلیت باز) و محیط کشت سابور و دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (SC) استفاده شد. برای تشخیص کلنی های کپکی از روش کشت روی لام ( Slide culture) و برای شناسایی کلنی های مخمری علاوه بر مورفولوژی از کیتهای مربوطه بهره گرفته شد. يافته ها: بیشترین نسبت قارچهای جدا شده در این تحقیق بترتیب عبارتند از: مخمر (۳۱ درصد)، کلادوسپوریوم (۳۰ درصد)، پنی سیلیوم (5/19درصد)، آسپرژیلوس (3/5 درصد)، آلترناریا (3/6 درصد)، ردوتورلا (2/5درصد)، هایف استریل (۲ درصد) و فوزاریوم( 5/1 درصد) و کمترین آنها بترتیب شامل اورئوبازیدیوم ( 2/0 درصد)، آکرومونيوم (3/0درصد)، مو کور ورایزوپوس (هر کدام 5/0 درصد)، اولو کلادیوم (7/0درصد) و کاندیدا (9/0 درصد)، بودند که در مجموع بیشترین درصد را مخمر و کلادوسپوریوم و کمترین درصد را اورئو بازیدیوم و آکرومونیوم به خود اختصاص داده اند. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها و براساس آزمون آماری Mann - whitney u test))رابطه معنی داری بین قارچهای مهم آلرژن شامل کلادوسپوریوم، پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، آلترناریا و فوزاریوم، با فصل و منطقه نمونه گیری وجود دارد. بر این مبنا علاوه بر توصیه های بهداشتی در مورد اجتناب از آلرژنهای قارچی، استفاده از ماسک، بکارگیری فیلتر مناسب در دستگاههای تهویه، نصب دستگاههای ضد رطوبت در مناطق مرطوب منزل و محیط کار و... می توان با تعیین آلرژن، از آن در ایمونوتراپی سود جست و از بروز بسیاری از بیماریهای مرتبط با آلرژی جلوگیری کرد. کلید واژه ها: قارچ - آلرژی - آلرژن - هوا - فصل - گناباد

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:24
Last Modified: 23 Oct 2019 05:24
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/934

Actions (login required)

View Item View Item