ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ه‍ی‍دی‌, لال‍ه ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ی‍ادگ‍ی‍ری‌ در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
119hoseini shahidi.lale.88.pdf

Download (94kB)

Abstract

مقدمه و هدف : رویکردهای جدید پژوهش در آموزش بر استفاده از راهبردهای یادگیری در تسهیل فرآیند یادگیری و نهايتا ارتقاء پیشرفت تحصیلی معطوف میباشد. اهمیت راهبردها به عنوان راهکاری برای ارتقاء سطح آموزش کاملا شناخته شده است . با توجه به مطالعات اندک در این زمینه پژوهشی با هدف تعیین بررسی استراتژی یادگیری در دانشجویان علوم پزشکی دانشکده گناباد در سال 82-81 انجام گردید. روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه پیمایشی اکتشافی بوده که جامعه پژوهش آن را کلیه دانشجویان دانشکده علوم پزشکی گناباد تشکیل داده که از این بین با روش سهی تصادفی با توجه به حجم ۱۲۱ نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه راهبردهای یادگیری استاندارد وین اشتاین بوده است . از آمار توصیفی و تحلیلی آزمون تی آنالیز واریانس برای پردازش اطلاعات استفاده گردید. نتایج: در این پژوهش بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان پرستاری 8/35% سپس رشته مامایی 3/25% بهداشت 2/14% مبارزه با بیماری 2/8% اتاق عمل 5/7% و هوشبری 8/5% بوده است. میانگین نمرات کسب شده از حیطه های ده گانه راهبردهای پرسشنامه وین اشتاین عبارت بودند از نگرش 17/6+- 4/76 انگیزش 21/8+-4/17 اضطراب 20/7+-5/6تمرکز 19/3+-5/58پردازش اطلاعات19/75+-4/9ایده اصلی 19/78+-4 راهنمای مطالعه 23/5+-6/26خود آزمون 22/6+-5/9 راهبردهای مطالعه 16/9+-5/9 و کنترل دقت .19/20+-5/33 میانگین نمرات حیطه های نگرش ، انگیزش ، کترل دنت ، اضطراب و تمرکز بین رشته های مختلف با اختلاف آماری معنی داری را نشان داد . همچنین راهبردهای آزمون با پیشرفت تحصیلی با ارتباط آماری معنی داری داشت. میانگین نمره انگیزیش نیز نسبت به زمان مطالعه در کتابخانه با اختلاف آماری معنی داری داشت. همچنین میانگین نمرات دانشجویان علوم پزشکی گناباد معادل صدک ۲۰ تا ۳۰ نمرات هنجاری دانشجویان آمریکا بوده است . بحث : پژوهش حاضر با پژوهشهای متعددی از جمله وین اشتاین مایر (۱۹۸۷) خدیوزاده و تفضلی (۱۳۸۱) همخوانی دارد با توجه به پایین بودن نمرات راهبردها نسبت به هنجارهای موجود پیشنهاد می گردد که به منظور افزایش توان یادگیری و ارتقاء کیفیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی به کارگیری این راهبردها به دانشجویان آموزش داده شود. واژه کلیدی : راهبردهای یادگیری - دانشجویان علوم پزشکی

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:40
Last Modified: 23 Oct 2019 05:40
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/939

Actions (login required)

View Item View Item