ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ گ‍ن‍اب‍اد

م‍ش‍ک‍ی‌, م‍ه‍دی ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا خ‍ود پ‍ن‍داره‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
117meshki.meshki.89.pdf

Download (89kB)

Abstract

چکیده اهداف: یکی از اصول دستیابی به بهداشت روانی خود شناسی است، زیرا پندار فرد از شخصیت خود تا اندازه زیادی تصور او را نسبت به محیط اطرافش تعیین می کند و این دو عامل نوع رفتارهای او را طرح ریزی می بیاید. اگر تصور از خود مثبت و نسبتا متعادل باشد شخص دارای سلامت روانی است و اگر به عکس خود پنداری شخص منفی و نا متعادل باشد او از لحاظ روانی ناسالم شناخته می شود لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه خود پنداره با بهداشت روانی دختران نوجوان سالهای اول و دوم دبیرستانهای گناباد انجام پذیرفت. مواد و روش کار: این مطالعه یک پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی است که بر روی نوجوانان دختر سالهای اول و دوم دبیرستانهای دولتی شهر گناباد که در سن میانه نوجوانی (۱6-۱4سالگی) قرار داشتند، انجام گرفت . روش نمونه گیری بصورت تمام شمار و بر همین اساس تعداد نمونه ۷۱۱ نفر برآورد شدند . اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه های جمعیت شناختی، GHQ- 28 و سیاهه خود پنداره راجرز جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. يافته ها: بر اساس یافته های پژوهشی 36/73 درصد از نمونه هاخود پنداره ضعیف و 7/26 درصد دارای خودپنداره مطلوب بودند. بین خود پنداره و رضایت از وضعیت اقتصادی ارتباط معنی داری وجود داشت . بدین ترتیب که نمره خود پنداره افرادی که از وضعیت اقتصادی خانواده خود رضایت داشتند نسبت به نوجوانانی که از وضعیت اقتصادی خود رضایت نداشتند بهتر بود . از لحاظ بهداشت روانی (نمره سلامت عمومی ) 6۲ درصد نوجوانان وضعیت نا مطلوب در حالیکه ۳۸ درصد نمونه ها وضعیت مطلوبی داشتند . همچنین بین نمره خود پنداره و بهداشت روانی نمونه ها ارتباط معنی داری وجود داشت(p<0/0001) بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج این بررسی عده بسیاری از نوجوانان دارای وضعیت نامطلوبی به لحاظ بهداشت روان و خود پنداره بودند و در مقابل نمونه های که خود پنداره مطلوبی داشتند از بهداشت روانی بهتری برخوردار بودند، بویژه با توجه به خصوصیات سن میانه نوجوانی این مساله حساستر و تا بل تأمل به نظر می رسد . از آنجا که ارتقاء خودپنداره باعث سلامت روانی و بهبود وضعیت زندگی از جمله موقعیت خانوادگی و تحصیلی نوجوان می شود بنابراین یکی از راههای کمک به ایشان شناخت و ایجاد درکی بهتر از خود بویژه در این دوره سنی می باشد. و خدمات مشاوره ای برای بهبود این منظور ضرورت دارد . واژه های کلیدی : خودپنداره ، بهداشت روان ، نوجوان ، دختر .

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:42
Last Modified: 23 Oct 2019 05:42
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/940

Actions (login required)

View Item View Item