اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ش‍ی‍ره‌ خ‍رم‍ا ب‍ر درد اب‍راز ش‍ده‌ زن‍ان‌ در طول‌ ف‍از ف‍ع‍ال‌ زای‍م‍ان‌ ای‍م‍ن‌

رح‍م‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ل‍ن‍دی‌، ‌, رق‍ی‍ه اث‍ر ب‍خ‍ش‍ی‌ م‍ص‍رف‌ ش‍ی‍ره‌ خ‍رم‍ا ب‍ر درد اب‍راز ش‍ده‌ زن‍ان‌ در طول‌ ف‍از ف‍ع‍ال‌ زای‍م‍ان‌ ای‍م‍ن‌. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
375rahmani bilondi.roghayeh-7.pdf

Download (25kB)

Abstract

چکیده مقدمه بسیاری از مداخلات غیر ضروری پزشکی از جمله سیاست ناشتا نگه داشتن زنان در طول زایمان باعث افزایش اضطراب می شود اضطراب ایجاد پیامدهای نامطلوب مادری و جنینی و افزایش احساس درد از سوی مادر می شود بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تاثیر دریافت شیره خرما بر درد ابزار شده زنان در طول فاز فعال زایمان ایمن انجام می شود. روش مطالعه : این مطالعه از نوع تجربی است که بر روی ۶۰ زن باردار کم خطر در بیمارستان منتخب شهر گناباد انجام شد زنان در گروه آزمون (۳۰ نفر) اجازه دریافت شیره خرما داشتند و در گروه شاهد (۳۰ نفر) آب قند دریافت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل : اطلاعات دموگرافیک VAS ترازو و ساعت ، پرسش نامه و چک لیست اطلاعات مامایی و زایمان بود شدت درد و اضطراب در بین دو گروه در فاز فعال تعیین شد تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آزمون های تی مستقل و کای دو با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفت ، a=0/05 به عنوان سطح معنی دار بودن آزمون ها پذیرفته شد. یافته ها: طول فاز فعال زایمان در گروه آزمون کوتاهتر از گروه شاهد بود(P<0/05) تفاوت آماری معنی داری از نظر وزن مادر و نوزاد دیلاتاسیون ، افاسمان، حضور همراهی ، پوزیشن مادر ، میزان احساس گرسنگی ، تشنگی و خستگی ، اضطراب، درد، استفاده از انتونوکس و طب فشاری , رخ دادن و دفعات استفراغ ، آپگار نوزاد ، و خون ریزی بعد زایمان در دو گروه مشاهده نگردید(P>0/05) بحث و نتیجه گیری : دریافت شیوه خرما میتواند طول فاز زایمان را کاهش دهد بنابراین به نظر می رسد استفاده از شیره خرما بتواند به عنوان یک رژیم در طول لیبر مورد استفاده قرار گیرد . کلید واژه : شیره خرما - درد زایمان - طول زایمان - زنان

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 05:48
Last Modified: 23 Oct 2019 05:48
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/942

Actions (login required)

View Item View Item