ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ و خ‍ان‍ه‌ دار و ه‍م‍س‍ران‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد

ص‍ادق‌ م‍ق‍دم‌, ل‍ی‍لا ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ و خ‍ان‍ه‌ دار و ه‍م‍س‍ران‌ آن‍ه‍ا در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
115maruzi.parviz.91.pdf

Download (46kB)

Abstract

زمینه و هدف : ازدواج مهمترین تصمیم در زندگی محسوب می شودو حدود ۹۵ درصد آدمیان در برهه ای از زمان ازدواج می کنند. در طول زندگی مشترک متغیرهای گوناگونی بر نحوه ارتباط زوجین با یکدیگر تاثیر می گذارد. این متغیرها رضایت یا عدم رضایت زن و شوهر را از روابط زناشویی به همراه دارند. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد صورت گرفته است. روش بررسی : این پژوهش به صورت مقطعی و توصیفی- تحلیلی می باشد که نمونه گیری بصورت دو مرحله در مرحله اول نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم و مرحله دوم آن نمونه گیری تصادفی ساده بوده و در آن و دارای همسر خانه دار و 2۵ زوج دارای همسر شاغل انتخاب شدند . اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی انریچ می باشد اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری تومنی و روش های AnovA ,T-Test و رگرسیونی خطی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نشان داد که میانگین نمره رضایتمندی در زنان شاغل وهمسران آنها 6/3 و در زنان خانه داروهمسران آنها 7/3می باشد. که اختلاف معنی دار نبود. بین رضایتمندی و سطوح مختلف تحصیل در دو گروه مردان و زنان اختلاف معنی دار بود. بین سن ازدواج در زنان شاغل بارضایتمندی با p=0/023 ارتباط معنی داری مشاهده شد. همچنین بین سالهایی که از ازدواج گذشته در زنان شاغل با رضایتمندی و p=0/02 ارتباط معنی داری مشاهده شد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه به نظر می رسد که بین رضایتمندی از زندگی زناشویی و وجوه مختلف آن در زنان شاغل و همسران آنها و زنان خانه دار و همسران آنها با متغیرهای خاص ارتباط وجود دارد که این موضوع را می توان با توجه به ویژگیهای افراد و جامعه مورد بررسی قرار داد و متغیرهای تاثیر گذار درضایتمندی از زندگی زناشویی را شناخت. کلید واژه ها : رضایتمندی از زندگی زناشویی، زنان شاغل و همسران آنها ، زنان خانه دار و همسران آنها

Item Type: Monograph (Other)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 07:08
Last Modified: 23 Oct 2019 07:08
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/956

Actions (login required)

View Item View Item