ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارس‍ال‌ پ‍ی‍ام‌ ک‍وت‍اه‌ در م‍ورد م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌۱۳۸۹

عبدالعظیمی, زهرا (1389) ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ارس‍ال‌ پ‍ی‍ام‌ ک‍وت‍اه‌ در م‍ورد م‍راق‍ب‍ت‌ ه‍ای‌ دوران‌ ب‍ارداری‌ ب‍ر م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ زن‍ان‌ م‍راج‍ع‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ م‍راک‍ز ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

[img] Text
191abdolazimi.zahra.pdf

Download (91kB)

Abstract

مقدمه: اضطراب یکی از مشکلات روحی - روانی زنان در طول دوران بارداری می باشد که عوارض نامطلوبی به دنبال دارد به طوری که کاهش آن جزء اهداف برنامه های مراقبت دوران بارداری است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی تعیین تأثیر ارسال پیام کوتاه در مورد مراقبت های دوران بارداری بر میزان اضطراب زنان مراجعه کننده به مراکز خدمات بهداشتی - درمانی ، درمانگاه های خصوصی زنان و زایمان شهرستان گناباد انجام شده است. روش: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی بوده است. داده ها به کمک چک لیست ( که اطلاعات دموگرافیکی افراد را درج می کند) و پرسشنامه اضطراب اشپیل برگر از ۱۲۰ زن باردار گردآوری شده در هر دو گروه مداخله (x=60) و کنترل (x=60)پرسشنامه اضطراب قبل از مداخله و مجددا یک ماه پس از ارسال پیام کوتاه آموزشی از طریق تلفن همراه، تکمیل شده و در نهایت داده های به دست آمده با بهره گیری از آزمون تی و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در این تحقیق با بررسی میزان اضطراب آشکار و پنهان قبل و بعد از ارسال پیام کوتاه در دو گروه مداخله و کنترل نشان داد که میانگین اضطراب پنهان قبل از مداخله در گروه مداخله44/38 و در گروه کنترل (P<0/001) 51/05و میانگین اضطراب آشکار قبل از مداخله در گروه مداخله44/73 و در گروه کنترل 47/13 بوده است .(p=0/14)در حالی که میانگین اضطراب پنهان بعد از مداخله در گروه مداخله36/13 و در گروه کنترل 52/88 بوده است(P<0/001) و میانگین اضطراب آشکار بعد از مداخله در گروه مداخله35/95 و در گروه کنترل20/49 بوده است(P<0/001) بنابراین طبق آزمون آماری تی تفاوت معنی داری در میزان اضطراب پنهان و آشکار دو گروه نشان داده شده است. نتیجه گیری: ارسال پیام کوتاه با متن آموزشی در کاهش اضطراب مادران باردار موثر می باشد. کلید واژه: اضطراب - دوران بارداری - پیام کوتاه - آموزش

Item Type: Monograph (Project Report)
Subjects: R Medicine > RZ Other systems of medicine
Depositing User: Unnamed user with email eprints@gmu.ac.ir
Date Deposited: 23 Oct 2019 10:45
Last Modified: 23 Oct 2019 10:45
URI: http://eprints.gmu.ac.ir/id/eprint/991

Actions (login required)

View Item View Item