Items where Year is 1387

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Monograph | Book | Thesis
Number of items: 12.

Monograph

بسحاق, عصمت (1387) ب‍ررس‍ی‌ درک‌ پ‍رس‍ت‍اران‌ از آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍ار ع‍وام‍ل‌ ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ و ب‍ازدارن‍ده‌ آن‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ب‍ک‍ائ‍ی‍ان‌, راض‍ی‍ه (1387) ب‍ررس‍ی‌ ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ ام‍ر ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در س‍ال‌۸۶. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

حیرتی, فهیمه (1387) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ از طرح‌ پ‍زش‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ زی‍ر ۲۰ ه‍زار ن‍ف‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

رمضانی اول ریابی, حامد (1387) بررسی گونه های عقرب شهرستان گناباد در سال 1387. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

رمضانی اول ریابی, حامد and رئیسی, احمد and نیکپور, فاطمه and مطلبی, محمد and فرجی, لیلا (1387) بررسی فون گونه و وفور پشه های آنوفلینه و کولیسینه در شهرستان گناباد سال 1387. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

متقی شهری, محمود رضا (1387) بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و اثربخشی در تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

مشکانی, اعظم (1387) بررسی کیفیت زندگی پس از یائسگی در زنان یائسه شهرستان گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

وجدانی, راضیه (1387) ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط س‍لام‍ت‌ روان‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در زن‍ان‌ ش‍اغ‍ل‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۷. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

یوسفی, سعیده (1387) برسی روش های مطالعه و یادگیری دانشجویان علوم پزشکی گناباد و ارتباط آن با مشخصات فردی آنان در سال 1387. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

Book

حسن زاده طاهری, محمد مهدی and علیرضا, ابراهیم زاده (1387) آناتومی انسانی پایه. جهاد دانشگاهی مشهد.

صادق مقدم, لیلا and طهماسبی, سیمین and زنده دل, فرزانه (1387) سلامت زنان از بلوغ تا یائسگی. نی نگار.

Thesis

مهدوی, مهیار (1387) ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ای‌ دم‍ای‌ ت‍م‍پ‍ان‍ی‍ک‌، زی‍ر ب‍غ‍ل‍ی‌ وزی‍ر زب‍ان‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌۱۳۸۶. Masters thesis, دانشگاه علوم پزشکی.

This list was generated on Sat Dec 4 11:06:10 2021 +0330.