Items where Year is 1390

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: ا | ب | ت | ح | خ | د | ر | س | ش | ص | ض | ع | ف | م | ن | پ
Number of items: 41.

ا

اقبالی, محمد (1390) بررسی رضایتمندی و دیدگاه بیماران در حال ترخیص از عملکرد آموزشی پرسنل درمانی بیمارستانهای گناباد. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

اق‍وام‍ی‌ دل‍وئ‍ی‌, م‍ه‍ری (1390) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ت‍ع‍ارض‍ات‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ زوج‍ی‍ن‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ۱۰ س‍ال‌ اول‌ زن‍دگ‍ی‌ در ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹-۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ب

بنان شریفی, مریم (1390) تبین عملکرد مبتنی بر شرح وظایف پرستاران در بیمارستان 22بهمن گناباد در سال 1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ب‍ه‍رام‍ی, م‍ه‍ن‍از (1390) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رات‌ ب‍ی‍دردی‌ در دو روش‌ ب‍ل‍وک‌ وری‍دی‌ و ب‍ل‍وک‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ در س‍ن‍درم‌ ت‍ون‍ل‌ ک‍ارپ‍ال‌. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ت

توکلی زاده, جهانشیر (1390) م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ ام‍ت‍ح‍ان‌ و ب‍اوره‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ه‍م‍دی‍گ‍ر در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۸. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ح

حجازی, مهدیه (1390) ارزیابی ریسک ارگونومیک و تعیین اختلالات اسکلتی -عضلانی در کارگران کوره های آجرپزی شهر گناباد در سال 1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

حسینی, زهرا (1390) بررسی آگاهی و رفتارهای تغذیه ای و ارتباط آن با نمایه توده بدنی و فشار خون در دانش آموزان دبیرستان های شهرستانهای گناباد و بجستان در سال تحصیلی 1389-90. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

حسینی شهیدی, لاله (1390) زن‍ان‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ خ‍ان‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ه‍رم‍ن‍ی‍وت‍ی‍ک‌. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

خ

خ‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, م‍ح‍س‍ن‌ (1390) ب‍ررس‍ی‌ ارگ‍ون‍وم‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ل‍ن‍د ک‍ردن‌ ب‍ار ب‍ه‌ روش‌ م‍ع‍ادل‍ه‌ NIOSH و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر اخ‍ت‍لالات‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ در ک‍ارگ‍ران‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آرد ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

خ‍اک‍ی‌, زه‍را (1390) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ش‍رک‍ت‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در ن‍م‍از ج‍م‍اع‍ت‌ ارژز دی‍دگ‍اه‌ خ‍ودش‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

د

داودی‌ ف‍ری‍م‍ان‍ی‌, س‍م‍ان‍ه (1390) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍طر اب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ در ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

داوری نیا مطلق قوچان, آرزو (1390) بررسی معیارهای انتخاب نوع بیهوشی در خانمهای باردار کاندید عمل جراحی سزارین در بیمارستان 22بهمن شهرستان گناباد در سال 1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

دهنوعلیان, عاطفه (1390) موانع مدیریت درد در بیمارستان های آموزشی شهرستان گناباد سال 1390: مقایسه دیدگاه پزشکان و پرستاران. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ده‍ن‍وع‍ل‍ی‍ان‌‌, ع‍اطف‍ه (1390) م‍وان‍ع‌ م‍دی‍ری‍ت‌ درد در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد س‍ال‌ ۱۳۹۰ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ دی‍دگ‍اه‌ پ‍زش‍ک‍ان‌ و پ‍رس‍ت‍اران‌. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ر

رحمتی شرقی, نرجس (1390) دلایل گسست تئوری /عمل پرستاری از دیدگاه اساتید پرستاران و دانشجویان پرستاری. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

رن‍ج‍ب‍ر, ن‍ص‍رت (1390) ش‍ی‍وع‌ ع‍وارض‌ ک‍ب‍دی‌ و ج‍ن‍س‍ی‌ م‍ت‍ادون‌ درم‍ان‍ی‌ و ب‍رخ‍ی‌ از ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ م‍رک‍ز MMT دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

س

ساعدی, فهیمه (1390) ارتباط جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با امید به زندگی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان 22بهمن گناباد در سال 1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

سیاح, بهروز (1390) ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ درد درک‌ ش‍ده‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ ان‍ف‍ارک‍ت‍وس‌ م‍ی‍وک‍ارد م‍ب‍ت‍لا و غ‍ی‍رم‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دی‍اب‍ت‌ ن‍وع‌ ۲. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ش

شباب, صادق (1390) وض‍ع‍ی‍ت‌ خ‍طاه‍ای‌ داروی‍ی‌ ک‍ادر درم‍ان‍ی‌ ش‍اغ‍ل‌ در ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ت‍ح‍ت‌ پ‍وش‍ش‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ گ‍ن‍اب‍اد از دی‍دگ‍اه‌ خ‍ودش‍ان‌ در س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ش‍ارع‍ی‌ ن‍ی‍ا،‌, ح‍ب‍ی‍ب (1390) ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ م‍ص‍رف‌ دارو و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ص

صابر, اشرف (1390) اپیدمیولوژی هیپربیلی روبینمی نوزادی در متولدین بیمارستان 22بهمن گناباد در سال1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

صادقی, سجاد (1390) رابطه جهت گیری مذهبی با بهزیستی روانشاختی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد در سال تحصیلی 91-1390. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

صحرانورد, ناهید (1390) ب‍ررس‍ی‌ خ‍طای‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ روش‌ SHERPA در ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍ان‍ل‌ ک‍ارخ‍ان‍ه‌ آرد وال‍س‍ی‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ در س‍ال‌ ۱۳۸۹ و ارائ‍ه‌ راه‍ک‍اره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍طا. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ص‍ن‍وب‍ری‌ ‌, م‍ل‍ی‍ح‍ه (1390) ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ چ‍اق‍ی‌ و ارت‍ب‍اط آن‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍س‍اع‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ در ک‍ودک‍ان‌ ۶-۱۱ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ض

ضارب کهن, امیر (1390) بررسی اثر تجویز مکرر مرفین بر بیان گیرنده های انسولین در هیپو کمپ موش صحرایی نر. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ضارب کهن, امیر and ابطحی ایوری, حسین (1390) بررسی اثر تجویز مکرر مرفین بر بیان گیرنده های انسولین در هیپوکمپ موش نر. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ع

عباس نژاد, عباسعلی (1390) مقایسه اثر فنتانیل وسوفنتانیل بر طول مدت بی دردی فشارخون ونبض در بی حسی نخاعی جهت عمل جراحی فتق اینگوئینال. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

عرب صالحی, سعیده (1390) ش‍ی‍وع‌ ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اس‍ت‍رس‌ وال‍دی‍ن‌ ن‍وزادان‌ ب‍س‍ت‍ری‌ در ب‍خ‍ش‌ NICU ب‍ی‍م‍ارس‍ت‍ان‌ ه‍اج‍ر ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍ر ک‍رد در س‍ال‌۱۳۹۰. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

عطاردی, علیرضا (1390) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ پ‍ای‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍رض‍ه‌ اطلاع‍ات‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍م‍ال‌ و ش‍رق‌ ک‍ش‍ور ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارده‍ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ش‍ور در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ف

فردوسی, شیرین (1390) ب‍ررس‍ی‌ س‍ر واپ‍ی‍دم‍ی‍ول‍وژی‍ک‌ آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‍ه‍ای‌ IgG و IgM ض‍د ت‍وک‍س‍وپ‍لاس‍م‍ا گ‍ون‍دی‌ و آن‍ت‍ی‌ ب‍ادی‌ ELISA ض‍د وی‍روس‌ اپ‍ت‍س‍ت‍ای‍ن‌ - ب‍از ب‍ه‌ روش‌ در ده‍ن‍دگ‍ان‌ خ‍ون‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ خ‍ون‌ گ‍ن. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ف‍رزان‍ه‌ پ‍ور‌, زه‍ره (1390) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ م‍ی‍ک‍روب‍ی‌ آب‌ ی‍ون‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ دن‍دان‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍د از اس‍ت‍ف‍اده‌ از ی‍ون‍ی‍ت‌ در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

م

متقی نیا, فاطمه and کرباسی, طیبه (1390) بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر گناباد و عوامل موثر بر آن در سال 1390. بررسی وضعیت بهداشت محیط آرایشگاه های زنانه شهر گناباد و عوامل موثر بر آن در سال 1390.

محمدزاده, جلال (1390) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از داروه‍ای‌ ن‍ی‍روزا و م‍ک‍م‍ل‌ در ورزش‍ک‍اران‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍دن‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‌۱۳۸۹. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

محمدزاده, جلال (1390) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ از داروه‍ای‌ ن‍ی‍روزا و م‍ک‍م‍ل‌ در ورزش‍ک‍اران‌ رش‍ت‍ه‌ ب‍دن‍س‍ازی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ س‍ال‌. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

م‍ت‍ق‍ی‌ ن‍ی‍ا, ف‍اطم‍ه (1390) ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط آرای‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ زن‍ان‍ه‌ ی‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

ن

نقیبی, ناهید (1390) ب‍ررس‍ی‌ م‍وان‍ع‌ و ع‍ل‍ل‌ ع‍دم‌ م‍ص‍رف‌ آه‍ن‌ و وی‍ت‍ام‍ی‍ن‌ ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ در ش‍ی‍رخ‍واران‌ ش‍ه‍ر گ‍ن‍اب‍اد ب‍ر اس‍اس‌ م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ (HBM) در س‍ال‌. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

ن‍ج‍ات‌‌, م‍رت‍ض‍ی (1390) م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ ب‍ا م‍دل‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ و روش‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ب‍ا ارائ‍ه‌ پ‍م‍ف‍ل‍ت‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ف‍ش‍ار خ‍ون‌ روس‍ت‍اه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

پ

پاسبان نوقابی, سعید (1390) بررسی میزان بروز عوارض ( سردرد و کمر درد ) بعد از بی حسی نخاعی و عوامل موثر بر آن در جراحی سزارین در شهرستان گناباد در سال 90-1389. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

پاکروان, فاطمه (1390) ارتباط سبک فرزندپروری درک شده مادری و ابعاد آن با عزت نفس نوجوانان خانواده های دو والد و تک والد به سرپرستی مادر بیوه. Other. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

پور محبی, مجتبی (1390) ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا اق‍دام‌ ب‍ه‌ ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد در م‍راج‍ع‍ی‍ن‌ ب‍ه‌ ک‍ل‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ت‍رک‌ اع‍ت‍ی‍اد در گ‍ن‍اب‍اد۱۳۸۹-۹۰. Project Report. دانشگاه علوم پزشکی گناباد.

پ‍اس‍ب‍ان‌ ن‍وق‍اب‍ی‌, س‍ع‍ی‍د (1390) ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ب‍روز ع‍وارض‌ س‍ر (درد و ک‍م‍ر درد) ب‍ع‍د از ب‍ی‌ ح‍س‍ی‌ ن‍خ‍اع‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر ب‍ر آن‌ در ج‍راح‍ی‌ س‍زاری‍ن‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ گ‍ن‍اب‍اد در س‍ال‌۱۳۸۹-۹۰. Other. دانشگا علوم پزشکی گناباد.

This list was generated on Fri Sep 24 11:25:16 2021 +0330.